Pályarendszabályok

A-HID OSC ÚJBUDA VÍZILABDA MÉRKŐZÉS PÁLYASZABÁLYOK

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

 • érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik,
 • ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő adatokkal,
 • nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
 • nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta,
 • nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,
 • nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás vagy szabálysértési kitiltás hatály alatt,
 • ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul,
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető,
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

plak

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző személyzet és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, meghívón megjelölt idöpontban beléptető főkapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/meghívón feltüntetett szektroban ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el.

5. A néző a sportrendezvényen:

 • köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait,
 • nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát.
 • az arcát szándékosan nem takarhatja el, a személyazonosítását nem akadályozhatja,
 • a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartja,
 • nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén alkoholt,
 • rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat,
 • a tiltás alá nem tartalmazó feliratot, transzparenst és zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra nem helyezheti el, azzal a kihelyezett reklámot nem fedheti el,
 • köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

plak2

6. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:

 • a Pályarendszabályokat megsérti vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolíthatja,
 • aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel bűncselekményt követ el. A rendező az eltávolítandó személyt felszólíthatja személyazonosságának igazolására. Amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítésétől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatartja, az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít,
 • a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét,
 • a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

7. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

 • gondoskodik a Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozáskor történő visszaadásáról. A megőrzésre átvett tárgyak biztonságos tárolása a beléptetési pontok mellett kialakított tárolókban kerül megoldásra. Amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el,
 • jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni és a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.

plakátnak

8. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

9. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.

10. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.

 

Támogatóink